r. Imieniny:
A A A
Zamówienia Publiczne

E-pacjent
e-kontrahent
                      
nagly wypadek
SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ NICI CHIRURGICZNYCH DLA LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Znak sprawy: SZP/ZP/N/S/24/2018
Termin składania ofert: 2018-10-18 08:30:00
Termin otwarcia ofert: 2018-10-18 09:00:00
Miejsce składania ofert: Kancelaria - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Miejsce otwarcia ofert: Sala Konferencyjna nr 2 - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Ogłoszono dnia 2018-09-12 przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie,

Przedmiot ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

(ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wejherowo.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 175-396329 z dnia 12.09.2018r. przekazano w dniu 07.09.2018r.)

 

12/09/2018    S175    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Gdynia: Opatrunki

2018/S 175-396329

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Tel.: +48 585727331
E-mail: bmartyn@szpitalepomorskie.eu
Faks: +48 585727331
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
ul. Jagalskiego 10
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Klause
E-mail: mklause@szpitalepomorskie.eu
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Podmiot prawa handlowego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz nici chirurgicznych dla lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Numer referencyjny: SZP/ZP/N/S/24/2018

II.1.2)Główny kod CPV

33141110

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz nici chirurgicznych w 23 zadaniach przez okres 12 miesięcy, w rodzaju i ilościach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 204 910.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

SZCZEGÓŁOWE OGŁOSZENIE W ZAŁĄCZENIU (DO POBRANIA PONIŻEJ)
- Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu [461.5 KB] [2018-09-12]
- SIWZ
SIWZ [722.5 KB] [2018-09-12]
- Załącznik do SIWZ
Załącznik do SIWZ [182.5 KB] [2018-09-12]
- Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [197 KB] [2018-10-02]
- Wybór oferty
Wybór oferty [200 KB] [2018-12-07]
- Inne
Zbiorcze zestawienie ofert [63.5 KB] [2018-10-18]


Podmiot udostępniający informację: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego nr 1, 81-519 Gdynia
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Klause Monika
Data wytworzenia informacji: 2018-12-07 09:54:48 Data udostępnienia informacji: 2018-12-07 09:52:20
Wszystkie załączniki:
SZP_ZP_N_S_24_2018.zip [131.71 KB]
artykuł był wyświetlony: 431 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii