r. Imieniny:
A A A
Zamówienia Publiczne

E-pacjent
e-kontrahent
                      
nagly wypadek
SUKCESYWNE DOSTAWY URZĄDZEŃ DO ELEKTROTERAPII SERCA DO LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Znak sprawy: SZP/ZP/N/S/3/2018
Termin składania ofert: 2018-03-22 09:30:00
Termin otwarcia ofert: 2018-03-22 10:00:00
Miejsce składania ofert: Kancelaria - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Miejsce otwarcia ofert: Sala Konferencyjna nr 2 - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Ogłoszono dnia 2018-02-13 przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie,

Przedmiot ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) (ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wejherowo.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 030-064665 z dnia 13.02.2018 r. przekazano w dniu 09.02.2018 r.)

 

13/02/2018    S30    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Gdynia: Urządzenia do stymulacji pracy serca

2018/S 030-064665

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Tel.: +48 585727331
E-mail: bmartyn@szpitalepomorskie.eu
Faks: +48 585727331
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
ul. Jagalskiego 10
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Magulska
E-mail: m.magulska@ceynowahosp.com.pl
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Podmiot Prawa Handlowego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

SUKCESYWNE DOSTAWY URZĄDZEŃ DO ELEKTROTERAPII SERCA DO LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE

Numer referencyjny: SZP/ZP/N/S/3/2018

II.1.2)Główny kod CPV

33182200

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy urządzeń do elektroterapii serca do lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie w 10 zadaniach przez okres 6 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 164 000.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stymulator serca jednojamowy z elektrodą

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33182200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Stymulator serca jednojamowy z elektrodą w ilości 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 48 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %.

Termin dostawy - 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 1 wynosi: 480,00 PLN. (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadiumprzetargowe należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stymulator serca dwujamowy z elektrodami

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33182200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Stymulator serca dwujamowy z elektrodami w ilości 80 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 240 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %.

Termin dostawy - 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 2 wynosi: 2 400,00 PLN. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100). Wadiumprzetargowe należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stymulator serca dwujamowy z elektrodami i zestawem akcesoriów do ich implantacji umożliwiający stymulację pęczka Hisa

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33182200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Stymulator serca dwujamowy z elektrodami i zestawem akcesoriów do ich implantacji umożliwiający stymulację pęczka Hisa w ilości 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 27 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %.

Termin dostawy - 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 3 wynosi: 270,00 PLN. (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100). Wadiumprzetargowe należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stymulator resynchronizujący z elektrodami i zestawem akcesoriów niezbędnych do ich implantacji

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33182200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Stymulator resynchronizujący z elektrodami i zestawem akcesoriów niezbędnych do ich implantacji w ilości 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 50 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %.

Termin dostawy - 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 4 wynosi: 500,00 PLN. (słownie: pięćset złotych 00/100). Wadiumprzetargowe należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylującą

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33182100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylującą w ilości 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 210 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %.

Termin dostawy - 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 5 wynosi: 2 100,00 PLN. (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100). Wadiumprzetargowe należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33182100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami w ilości 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 110 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %.

Termin dostawy - 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 6 wynosi: 1 100,00 PLN. (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100). Wadiumprzetargowe należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej z elektrodami i zestawem akcesoriów do ich implantacji

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33182100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej z elektrodami i zestawem akcesoriów do ich implantacji w ilości 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 180 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %.

Termin dostawy - 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 7 wynosi: 1 800,00 PLN. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). Wadiumprzetargowe należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej z elektrodą lewokomorową czteropolową oraz pozostałymi niezbędnymi elektrodami i zestawem akcesoriów do ich implantacji

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33182100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej z elektrodą lewokomorową czteropolową oraz pozostałymi niezbędnymi elektrodami i zestawem akcesoriów do ich implantacji w ilości 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 190 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %.

Termin dostawy - 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 8 wynosi: 1 900,00 PLN. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100). Wadiumprzetargowe należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Introducery do wprowadzania elektrod

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33182200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Introducery do wprowadzania elektrod w ilości 200 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 9 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %.

Termin dostawy - 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 9 wynosi: 90,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Wadiumprzetargowe należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw akcesoriów do przezżylnego usuwania elektrod

Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw akcesoriów do przezżylnego usuwania elektrod w łącznej ilości 91 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %.

Termin dostawy - 5 %.

2. Wysokość wadium dla zadania 10 wynosi: 1 000,00 PLN. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadiumprzetargowe należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formiewypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanegodalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ".

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoprzewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiającyprzy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formiewypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanegodalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ".

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoprzewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiającyprzy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formiewypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanegodalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ".

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoprzewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiającyprzy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki określone zostały w projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/03/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 20/05/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 22/03/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Sala konferencyjna nr 2 w lokalizacji w Wejherowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Sierpień 2018.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wysokość wadium całościowego wynosi 11 640,00 PLN.

Wysokość wadium dla poszczególnych zadań została określona szczegółowo w rozdz. 11 SIWZ oraz w nnogłoszeniu w Sekcji II.2.14) Informacje dodatkowe dla każdego zadania.

Wadium przetargowe należy wnieść do dnia 22.3.2018 r. do godz. 09:30.

2. W nn postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzą okoliczności wymienionewart. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1, 8 ustawy Pzp.

3. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

3.1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia wraz z ofertą:

— Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wformiewypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularzazwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ".

3.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych:

— Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celupotwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale niekrótszym niż 10 dni składa następujące dokumenty:

— Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawyPrawoZamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalegazopłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,lub innydokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawiespłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonaniadecyzji właściwego organu,

— Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lubKasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca niezalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż3 miesiąceprzed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarłporozumieniez właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatnościlub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzającychdokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącegoporozumieniaw sprawie spłat tych należności,

— Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenianapodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

— Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczegozakazuubiegania się o zamówienia publiczne,

— Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawiez dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Szczegółowy opis dokumentów zawiera rozdzał 7 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/02/2018

 

- SIWZ
SIWZ [711.5 KB] [2018-02-13]
- Załącznik do SIWZ
Załącznik do SIWZ [184.5 KB] [2018-02-13]
- Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [190 KB] [2018-03-09]
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [171 KB] [2018-03-16]
- Wybór oferty
Wybór oferty [183.5 KB] [2018-04-19]
- Inne
Zestawienie zbiorcze ofert [49 KB] [2018-03-22]


Podmiot udostępniający informację: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego nr 1, 81-519 Gdynia
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Magulska Marzena
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 10:24:35 Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 10:23:29
Wszystkie załączniki:
SZP_ZP_N_S_3_2018.zip [135.21 KB]
artykuł był wyświetlony: 780 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii