r. Imieniny:
A A A
Zamówienia Publiczne

E-pacjent
e-kontrahent
                      
nagly wypadek
SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY PRACOWNI HEMODYNAMICZNYCH SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. W GDYNI
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Znak sprawy: SZP/ZP/N/S/2/2018
Termin składania ofert: 2018-03-21 09:30:00
Termin otwarcia ofert: 2018-03-21 10:00:00
Miejsce składania ofert: Kancelaria - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Miejsce otwarcia ofert: Sala Konferencyjna nr 2 - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Ogłoszono dnia 2018-02-09 przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie,

Przedmiot ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) (ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wejherowo.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 028-060441 z dnia 09.02.2018 r. przekazano w dniu 07.02.2018 r.)

09/02/2018    S28    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Gdynia: Urządzenia do kardioangiografii

2018/S 028-060441

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Tel.: +48 585727331
E-mail: bmartyn@szpitalepomorskie.eu
Faks: +48 585727331
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
ul. Jagalskiego 10
Wejherowo
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Magulska
E-mail: m.magulska@ceynowahosp.com.pl
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.wejherowo.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Podmiot Prawa Handlowego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego na potrzeby pracowni hemodynamicznych szpitali pomorskich sp. Z o.o. w Gdyni

Numer referencyjny: SZP/ZP/N/S/2/2018

II.1.2)Główny kod CPV

33123220

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego na potrzeby pracowni hemodynamicznych Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni w 30 zadaniach przez okres 12 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 7 371 000.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

SZCZEGÓŁOWE OGŁOSZENIE W ZAŁĄCZENIU (DO POBRANIA PONIŻEJ)
- Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu [500.6 KB] [2018-02-09]
- SIWZ
SIWZ [837.5 KB] [2018-02-09]
- Załącznik do SIWZ
Załącznik do SIWZ [184.5 KB] [2018-02-09]


Podmiot udostępniający informację: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego nr 1, 81-519 Gdynia
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Magulska Marzena
Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 10:18:27 Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 10:15:10
Wszystkie załączniki:
SZP_ZP_N_S_2_2018.zip [152.14 KB]
artykuł był wyświetlony: 183 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii UE

"Poprawa jakości obsługi pacjentów i kontrahentów poprzez stworzenie e-Platformy i ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie".
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.