r. Imieniny:
A A A
Zamówienia Publiczne

E-pacjent
e-kontrahent
                      
nagly wypadek
SUKCESYWNE DOSTAWY OPATRUNKÓW, ZESTAWÓW SZEWNYCH, PŁYNÓW DO PERFUZJI, PŁYNÓW HEMOFILTRACYJNYCH, PŁYNÓW DO IRYGACJI ORAZ NICI CHIRURGICZNYCH DO LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Znak sprawy: SZP/ZP/N/S/31/2017
Termin składania ofert: 2018-01-24 09:30:00
Termin otwarcia ofert: 2018-01-24 10:00:00
Miejsce składania ofert: Kancelaria - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Miejsce otwarcia ofert: Sala Konferencyjna nr 2 - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Ogłoszono dnia 2017-12-15 przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie,

Przedmiot ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

(ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wejherowo.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 241-501544  z dnia 15.12.2017r. przekazano w dniu 12.12.2017r.)

 

15/12/2017    S241    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Opatrunki
2017/S 241-501544
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Punkt kontaktowy: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Osoba do kontaktów: Beata Martyn-Mrozowska
81-519 Gdynia
Polska
Tel.: +48 585727331
E-mail: beata.martyn@interia.pl
Faks: +48 585727331

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalepomorskie.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Podmiot prawa handlowego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Sukcesywne dostawy opatrunków, zestawów szewnych, płynów do perfuzji, płynów hemofiltracyjnych, płynów do irygacji oraz nici chirurgicznych do lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

Kod NUTS PL633

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy opatrunków, zestawów szewnych, płynów do perfuzji, płynów hemofiltracyjnych, płynów do irygacji oraz nici chirurgicznych w 8 zadaniach do lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie przez okres 12 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:
— Zadanie 1 Opatrunki w łącznej ilości 800 szt.,
— Zadanie 2 Opatrunki w łącznej ilości 450 op.,
— Zadanie 3 Zestawy szewne w łącznej ilości 330 szt.,
— Zadanie 4 Opatrunki w łącznej ilości 160 op.,
— Zadanie 5 Płyn do perfuzji w łącznej ilości 16 szt.,
— Zadanie 6 Płyn hemofiltracyjny w łącznej ilości 24 szt.,
— Zadanie 7 Płyn do irygacji w łącznej ilości 60 szt.,
— Zadanie 8 Nici chirurgiczne w łącznej ilości 21 678 sasz..
CPV: - 33.14.11.10-4 (Opatrunki).
— 33.60.00.00-6 (Produkty farmaceutyczne).
33.14.11.21-4 (Szwy chirurgiczne)

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110, 33600000, 33141121

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy opatrunków, zestawów szewnych, płynów do perfuzji, płynów hemofiltracyjnych, płynów do irygacji oraz nici chirurgicznych w 8 zadaniach do lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie przez okres 12 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:
— Zadanie 1 Opatrunki w łącznej ilości 800 szt.,
— Zadanie 2 Opatrunki w łącznej ilości 450 op.,
— Zadanie 3 Zestawy szewne w łącznej ilości 330 szt.,
— Zadanie 4 Opatrunki w łącznej ilości 160 op.,
— Zadanie 5 Płyn do perfuzji w łącznej ilości 16 szt.,
— Zadanie 6 Płyn hemofiltracyjny w łącznej ilości 24 szt.,
— Zadanie 7 Płyn do irygacji w łącznej ilości 60 szt.,
— Zadanie 8 Nici chirurgiczne w łącznej ilości 21 678 sasz..
CPV: - 33.14.11.10-4 (Opatrunki).
— 33.60.00.00-6 (Produkty farmaceutyczne).
33.14.11.21-4 (Szwy chirurgiczne)
O wartości szacunkowej łącznej 571 100,00 PLN netto.
Szacunkowa wartość bez VAT: 571 100,00 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

 

Część nr: 1 Nazwa: Opatrunki

1)Krótki opis

Sukcesywne dostawy opatrunków różnego rodzaju przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 6 400 PLN.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

Sukcesywne dostawy opatrunków różnego rodzaju przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 6 400 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 400,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 2 Nazwa: Opatrunki

1)Krótki opis

Sukcesywne dostawy opatrunków różnego rodzaju przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 2 500 PLN.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

Sukcesywne dostawy opatrunków różnego rodzaju przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 2 500 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 500,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 3 Nazwa: zestawy szewne

1)Krótki opis

Sukcesywne dostawy zestawów szewnych różnego rodzaju przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 22 000 PLN.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141121

3)Wielkość lub zakres

Sukcesywne dostawy zestawów szewnych różnego rodzaju przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 22 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 000,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 4 Nazwa: OPATRUNKI

1)Krótki opis

Sukcesywne dostawy opatrunków różnego rodzaju przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 3 000 PLN.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

Sukcesywne dostawy opatrunków różnego rodzaju przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 3 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 000,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 5 Nazwa: Płyn do perfuzji

1)Krótki opis

Sukcesywne dostawy płynów do perfuzji przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 13 800 PLN.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

Sukcesywne dostawy płynów do perfuzji przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 13 800 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 800,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 6 Nazwa: Płyn hemofiltracyjny

1)Krótki opis

Sukcesywne dostawy płynów hemofiltracyjnych przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 1 700 PLN.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

Sukcesywne dostawy płynów hemofiltracyjnych przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 1 700 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 700,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 7 Nazwa: PŁYN DO IRYGACJI

1)Krótki opis

Sukcesywne dostawy płynów do irygacji przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 1 700 PLN.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres

Sukcesywne dostawy płynów do irygacji przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 1 700 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 700,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 8 Nazwa: NICI CHIRURGICZNE

1)Krótki opis

Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych różnego rodzaju przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 520 000 PLN.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141121

3)Wielkość lub zakres

Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych różnego rodzaju przez okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej 520 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 520 000,00 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wysokość wadium całościowego wynosi 5 711,00 PLN (słownie: pięć tysięcy siedemset jedenaście zł 00/100)
2. Dla poszczególnych zadań:
Zadanie 1 – 64 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery zł. 00/100).
Zadanie 2 – 25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć zł. 00/100).
Zadanie 3 – 220 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia zł. 00/100).
Zadanie 4 – 30 PLN (słownie: trzydzieści zł. 00/100).
Zadanie 5 – 138 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem zł. 00/100).
Zadanie 6 – 17 PLN (słownie: siedemnaście zł. 00/100).
Zadanie 7 – 17 PLN (słownie: siedemnaście zł. 00/100).
Zadanie 8 – 5 200 PLN (słownie: pięć tysięcy dwieście zł. 00/100).
3. Wadium przetargowe należy wnieść do dnia 24.1.2018 r. do godz. 9:30

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

termin płatności - 60 dni

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Nie dotyczy

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawcy którzy posiadają uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu nn postępowania, jeśli wymagane jest uprawnienie do podjęcia działalności gospodarczej w powyższym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U.2008.45.271 z późn. zm.).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem 7 SIWZ.
Wraz z ofertą w celu dokonania wstępnej oceny, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane przez zamawiającego wykonawca składa następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy z wykonawców):
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składa:
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
8. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm):
1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2).
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa:
1. Koncesja/zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie dostaw przedmiotu objętego nn. zamówieniem publicznym, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2008.45.271 z późn. zm.), jeśli przedmiot oferty podlega uregulowaniu ustawy Prawo Farmaceutyczne. Jeśli na obrót oferowanym asortymentem nie jest wymagany ww dokument, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie – załącznik nr 1 do SIWZ pkt 9 lub w JEDZ część IV rozdz. A pkt. 1.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto. Waga 95

2. Termin dostawy. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

SZP/ZP/N/S/31/2017

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.1.2018 - 14:30
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

24.1.2018 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 24.1.2018 - 10:00

Miejscowość:

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Grudzień 2018

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.
12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.
13. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12.12.2017

- SIWZ
SIWZ [545 KB] [2017-12-15]
- Załącznik do SIWZ
Załącznik do SIWZ [197.5 KB] [2017-12-15]
- Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [208.5 KB] [2018-01-16]
- Wybór oferty
Wybór oferty [182.5 KB] [2018-02-27]
- Inne
Zbiorcze zestawienie ofert [46.5 KB] [2018-01-24]


Podmiot udostępniający informację: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego nr 1, 81-519 Gdynia
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Klause Monika
Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 08:46:59 Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 08:46:05
Wszystkie załączniki:
SZP_ZP_N_S_31_2017.zip [114.11 KB]
artykuł był wyświetlony: 460 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii