r. Imieniny:
A A A
Zamówienia Publiczne

E-pacjent
e-kontrahent
                      
nagly wypadek
SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW, CYTOSTATYKÓW, SUROWCÓW FARMACEUTYCZNYCH, WOSKU KOSTNEGO, PŁYNÓW INFUZYJNYCH, ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO I DOJELITOWEGO, KONTRASTÓW, ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH, PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Znak sprawy: SZP/ZP/N/S/26/2017
Termin składania ofert: 2018-01-26 09:30:00
Termin otwarcia ofert: 2018-01-26 10:00:00
Miejsce składania ofert: Kancelaria - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Miejsce otwarcia ofert: Sala Konferencyjna nr 2 - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Ogłoszono dnia 2017-12-08 przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie,

Przedmiot ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

(ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wejherowo.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 236-491417 z dnia 08.12.2017r. przekazano w dniu 06.12.2017r.)

 

 

08/12/2017    S236    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Produkty farmaceutyczne
2017/S 236-491417
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Punkt kontaktowy: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Osoba do kontaktów: Beata Martyn-Mrozowska
81-519 Gdynia
Polska
Tel.: +48 585727331
E-mail: beata.martyn@interia.pl
Faks: +48 585727331

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalepomorskie.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Podmiot prawa handlowego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Sukcesywne dostawy leków, cytostatyków, surowców farmaceutycznych, wosku kostnego, płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego, kontrastów, środków antyseptycznych, produktów farmaceutycznych oraz materiałów medycznych do lokalizacji: szpital specjalistyczny im. f. ceynowy w wejherowie

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy,
ul. dr A. Jagalskiego 10,
84-200 Wejherowo

Kod NUTS PL633

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy leków, cytostatyków, surowców farmaceutycznych, wosku kostnego, płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego, kontrastów, środków antyseptycznych, produktów farmaceutycznych oraz materiałów medycznych w 49 zadaniach przez okres 12 miesięcy, w rodzaju i ilościach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
Słownik CPV - 33.60.00.00-6 – Produkty farmaceutyczne.
— 33.69.60.00-5 – Odczynniki i środki kontrastowe,
— 33.14.00.00-3 – Materiały medyczne,
— 33.69.25.00-5 – Płyny dożylne,
— 33.69.25.10-5 – Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego,
— 33.69.22.00-9 – Produkty do żywienia pozajelitowego,
— 33.63.16.00-8 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000, 33696000, 33140000, 33692510, 33692200, 33631600, 33692500

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy leków, cytostatyków, surowców farmaceutycznych, wosku kostnego, płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego, kontrastów, środków antyseptycznych, produktów farmaceutycznych oraz materiałów medycznych w 49 zadaniach przez okres 12 miesięcy, w rodzaju i ilościach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
Słownik CPV - 33.60.00.00-6 – Produkty farmaceutyczne.
— 33.69.60.00-5 – Odczynniki i środki kontrastowe,
— 33.14.00.00-3 – Materiały medyczne,
— 33.69.25.00-5 – Płyny dożylne,
— 33.69.25.10-5 – Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego,
— 33.69.22.00-9 – Produkty do żywienia pozajelitowego,
— 33.63.16.00-8 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.
O wartości szacunkowej łącznej 4 078 200,00 PLN netto.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 078 200,00 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)


SZCZEGÓŁOWE OGŁOSZENIE W ZAŁĄCZENIU (DO POBRANIA PONIŻEJ)

- Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu [479 KB] [2017-12-08]
- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu [446 KB] [2018-01-10]
- SIWZ
SIWZ [1328.5 KB] [2017-12-08]
- Załącznik do SIWZ
Załącznik do SIWZ [197.5 KB] [2017-12-08]
- Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ [201 KB] [2018-01-10]
- Wybór oferty
Wybór oferty [219.5 KB] [2018-03-29]
- Inne
Zbiorcze zestawienie ofert [83 KB] [2018-01-26]


Podmiot udostępniający informację: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego nr 1, 81-519 Gdynia
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Lubińska Beata
Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 09:36:39 Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 09:35:23
Wszystkie załączniki:
SZP_ZP_N_S_26_2017.zip [175.45 KB]
artykuł był wyświetlony: 707 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii