r. Imieniny:
A A A
Zamówienia Publiczne

E-pacjent
e-kontrahent
                      
nagly wypadek
Dostawa wyposażenia medycznego niezbędnego do uruchomienia Oddziału Kardiochirurgii w lokalizacji Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.
Status: w toku
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w lokalizacji: Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Znak sprawy: SZP/ZP/N/S/18/2017
Termin składania ofert: 2017-10-09 09:30:00
Termin otwarcia ofert: 2017-10-09 10:00:00
Miejsce składania ofert: Kancelaria - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Miejsce otwarcia ofert: Sala Konferencyjna nr 2 - ul. Jagalskiego 10 84-200 Wejherowo
Ogłoszono dnia 2017-08-22 przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy , ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie,

Przedmiot ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) (ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.wejherowo.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 159-329369 z dnia 22.08.2017 r. przekazano w dniu 18.08.2017 r.)

 22/08/2017    S159    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Gdynia: Urządzenia do transfuzji krwi

2017/S 159-329369

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Punkt kontaktowy: Szpital im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Osoba do kontaktów: Beata Martyn-Mrozowska
81-519 Gdynia
Polska
Tel.: +48 585727331
E-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl
Faks: +48 585727331
Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalepomorskie.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Osoba do kontaktów: Beata Martyn-Mrozowska
81-519 Gdynia
Polska
Tel.: +48 585727331
E-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl
Faks: +48 585727331
Adres internetowy: www.szpital.wejherowo.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: podmiot prawa handlowego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa wyposażenia medycznego niezbędnego do uruchomienia Oddziału Kardiochirurgii w lokalizacji Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital im. F. Ceynowy,
ul. dr A. Jagalskiego 10,
84-200 Wejherowo.

Kod NUTS PL633

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wyposażenia medycznego niezbędnego do uruchomienia Oddziału Kardiochirurgii w lokalizacji Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie w 16 zadaniach, w rodzaju i ilościach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamówienie podzielone jest na następujące zadania:
Zadanie 1 – Urządzenie do pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) wraz z oprzyrządowaniem w ilości 1 szt.;
Zadanie 2 – Narzędzia wykorzystywane do otwarcia klatki piersiowej w łącznej ilości 18 szt.;
Zadanie 3 – Aparat do echokardiografii w ilości 2 szt.;
Zadanie 4 – System do prowadzenia krążenia pozustrojowego w ilości 1 szt.;
Zadanie 5 – Systemy monitorowania, w tym: kardiomonitor w ilości 10 szt., stacja centralnego nadzoru w ilości 1 szt. oraz defibrylator w ilości 2 szt.;
Zadanie 6 – Urządzenia do znieczulenia ogólnego i respiratoroterapii, w tym: aparat do znieczulenia ogólnego w ilości 1 szt., respirator stacjonarny w ilości 6 szt. oraz respirator stacjonarno-transportowy w ilości 1 szt.;
Zadanie 7 – Urządzenia grzewcze, w tym: urządzenie do ogrzewania pacjenta w ilości 2 szt. oraz urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi w ilości 2 szt.;
Zadanie 8 – Łóżka szpitalne w łącznej ilości 21 szt.;
Zadanie 9 –Tor wizyjny Full HD z bronchofiberoskopem w ilości 1 kpl.;
Zadanie 10 – Wyposażenie sali operacyjnej, w tym: stół operacyjny w ilości 1 szt., lampa operacyjna w ilości 1 szt. oraz kolumna anestezjologiczna w ilości 1 szt.;
Zadanie 11 – Pompy infuzyjne i stacje dokujące, w tym: pompy infuzyjne w ilości 46 szt. oraz stacje dokujące w łącznej ilości 7 szt.;
Zadanie 12 – Narzędzia kardiochirurgiczne, w tym: narzędzia ogólne w łącznej ilości 485 szt., narzędzia wieńcowe w łącznej ilości 102 szt. oraz narzędzia do zabiegów miniinwazyjnych w łącznej ilości 44 szt.;
Zadanie 13 – Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej w ilości 2 szt.;
Zadanie 14 – Aparat do elektrochirurgii w ilości 1 szt.;
Zadanie 15 – Mosty z zawieszeniem sufitowym w ilości 2 szt.;
Zadanie 16 – Kardiostymulatory, w tym kardiostymulatory jednojamowe 7 szt. oraz kardiostymulatory dwujamowe w ilości 1 szt.
CPV: 33.10.00.00-1 – urządzenia medyczne, 33.19.42.10-1 – urządzenia do transfuzji krwi, 33.16.90.00-2 – przyrządy chirurgiczne, 33.12.32.30-9 – kardiografy, 33.18.60.00-7 – pozaustrojowe układy krążeniowe, 33.19.50.00-3 – system monitorowania pacjentów, 33.18.21.00-8 – defibrylatory, 33.17.21.00-7 – urządzenia do anestezji, 33.17.00.00-2 – aparatura do anestezji i resuscytacji, 33.18.62.00-9 – urządzenia do ogrzewania krwi i płynów, 33.19.21.20-9 – łóżka szpitalne, 33.19.22.30-3 – stoły operacyjne, 33.16.70.00-8 – lampy chirurgiczne, 33.19.41.10-0 – pompy infuzyjne, 33.16.10.00-6 – urządzenia elektrochirurgiczne, 33.15.82.10-7 – stymulatory.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33194210, 33169000, 33123230, 33186000, 33195000, 33182100, 33172100, 33170000, 33100000, 33186200, 33192120, 33192230, 33167000, 33194110, 33161000, 33158210

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wyposażenia medycznego niezbędnego do uruchomienia Oddziału Kardiochirurgii w lokalizacji Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie w 16 zadaniach, w rodzaju i ilościach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamówienie podzielone jest na następujące zadania:
Zadanie 1 – Urządzenie do pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) wraz z oprzyrządowaniem w ilości 1 szt.;
Zadanie 2 – Narzędzia wykorzystywane do otwarcia klatki piersiowej w łącznej ilości 18 szt.;
Zadanie 3 – Aparat do echokardiografii w ilości 2 szt.;
Zadanie 4 – System do prowadzenia krążenia pozustrojowego w ilości 1 szt.;
Zadanie 5 – Systemy monitorowania, w tym: kardiomonitor w ilości 10 szt., stacja centralnego nadzoru w ilości 1 szt. oraz defibrylator w ilości 2 szt.;
Zadanie 6 – Urządzenia do znieczulenia ogólnego i respiratoroterapii, w tym: aparat do znieczulenia ogólnego w ilości 1 szt., respirator stacjonarny w ilości 6 szt. oraz respirator stacjonarno-transportowy w ilości 1 szt.;
Zadanie 7 – Urządzenia grzewcze, w tym: urządzenie do ogrzewania pacjenta w ilości 2 szt. oraz urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi w ilości 2 szt.;
Zadanie 8 – Łóżka szpitalne w łącznej ilości 21 szt.;
Zadanie 9 –Tor wizyjny Full HD z bronchofiberoskopem w ilości 1 kpl.;
Zadanie 10 – Wyposażenie sali operacyjnej, w tym: stół operacyjny w ilości 1 szt., lampa operacyjna w ilości 1 szt. oraz kolumna anestezjologiczna w ilości 1 szt.;
Zadanie 11 – Pompy infuzyjne i stacje dokujące, w tym: pompy infuzyjne w ilości 46 szt. oraz stacje dokujące w łącznej ilości 7 szt.;
Zadanie 12 – Narzędzia kardiochirurgiczne, w tym: narzędzia ogólne w łącznej ilości 485 szt., narzędzia wieńcowe w łącznej ilości 102 szt. oraz narzędzia do zabiegów miniinwazyjnych w łącznej ilości 44 szt.;
Zadanie 13 – Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej w ilości 2 szt.;
Zadanie 14 – Aparat do elektrochirurgii w ilości 1 szt.;
Zadanie 15 – Mosty z zawieszeniem sufitowym w ilości 2 szt.;
Zadanie 16 – Kardiostymulatory, w tym kardiostymulatory jednojamowe 7 szt. oraz kardiostymulatory dwujamowe w ilości 1 szt.
CPV: 33.10.00.00-1 – urządzenia medyczne, 33.19.42.10-1 – urządzenia do transfuzji krwi, 33.16.90.00-2 – przyrządy chirurgiczne, 33.12.32.30-9 – kardiografy, 33.18.60.00-7 – pozaustrojowe układy krążeniowe, 33.19.50.00-3 – system monitorowania pacjentów, 33.18.21.00-8 – defibrylatory, 33.17.21.00-7 – urządzenia do anestezji, 33.17.00.00-2 – aparatura do anestezji i resuscytacji, 33.18.62.00-9 – urządzenia do ogrzewania krwi i płynów, 33.19.21.20-9 – łóżka szpitalne, 33.19.22.30-3 – stoły operacyjne, 33.16.70.00-8 – lampy chirurgiczne, 33.19.41.10-0 – pompy infuzyjne, 33.16.10.00-6 – urządzenia elektrochirurgiczne, 33.15.82.10-7 – stymulatory.
o wartości szacunkowej łącznej 3826000,00 zł netto.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 826 000 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: URZĄDZENIE DO POZAUSTROJOWEGO UTLENOWANIA KRWI (ECMO) WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM

1)Krótki opis

DOSTAWA URZĄDZENIA DO POZAUSTROJOWEGO UTLENOWANIA KRWI (ECMO) WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM W ILOŚCI 1 SZT., W TERMINIE DO 6 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33194210

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA URZĄDZENIA DO POZAUSTROJOWEGO UTLENOWANIA KRWI (ECMO) WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM W ILOŚCI 1 SZT., W TERMINIE DO 6 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 175 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE DO OTWARCIA KLATKI PIERSIOWEJ

1)Krótki opis

DOSTAWA NARZĘDZI WYKORZYSTYWANYCH DO OTWARCIA KLATKI PIERSIOWEJ W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 18 SZT., W TERMINIE DO 4 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33169000

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA NARZĘDZI WYKORZYSTYWANYCH DO OTWARCIA KLATKI PIERSIOWEJ W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 18 SZT., W TERMINIE DO 4 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 112 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: APARAT DO ECHOKARDIOGRAFII

1)Krótki opis

DOSTAWA APARATÓW DO ECHOKARDIOGRAFII W ILOŚCI 2 SZT., W TERMINIE DO 4 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33123230

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA APARATÓW DO ECHOKARDIOGRAFII W ILOŚCI 2 SZT., W TERMINIE DO 4 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 305 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: SYSTEM DO PROWADZENIA KRĄŻENIA POZUSTROJOWEGO

1)Krótki opis

DOSTAWA SYSTEMU DO PROWADZENIA KRĄŻENIA POZUSTROJOWEGO W ILOŚCI 1 SZT., W TERMINIE DO 6 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33186000

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA SYSTEMU DO PROWADZENIA KRĄŻENIA POZUSTROJOWEGO W ILOŚCI 1 SZT., W TERMINIE DO 6 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 545 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: SYSTEMY MONITOROWANIA

1)Krótki opis

DOSTAWA SYSTEMU MONITOROWANIA, W TYM: KARDIOMONITORY W ILOŚCI 10 SZT., STACJA CENTRALNEGO NADZORU W ILOŚCI 1 SZT. ORAZ DEFIBRYLATORY W ILOŚCI 2 SZT., W TERMINIE DO 4 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33195000, 33182100

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA SYSTEMU MONITOROWANIA, W TYM: KARDIOMONITORY W ILOŚCI 10 SZT., STACJA CENTRALNEGO NADZORU W ILOŚCI 1 SZT. ORAZ DEFIBRYLATORY W ILOŚCI 2 SZT., W TERMINIE DO 4 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 370 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: URZĄDZENIA DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I RESPIRATOROTERAPII

1)Krótki opis

DOSTAWA URZĄDZEŃ DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I RESPIRATOROTERAPII, W TYM: APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO W ILOŚCI 1 SZT., RESPIRATOR STACJONARNY W ILOŚCI 6 SZT. ORAZ RESPIRATOR STACJONARNO-TRANSPORTOWY W ILOŚCI 1 SZT., W TERMINIE DO 4 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33172100, 33170000

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA URZĄDZEŃ DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I RESPIRATOROTERAPII, W TYM: APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO W ILOŚCI 1 SZT., RESPIRATOR STACJONARNY W ILOŚCI 6 SZT. ORAZ RESPIRATOR STACJONARNO-TRANSPORTOWY W ILOŚCI 1 SZT., W TERMINIE DO 4 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 490 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: URZĄDZENIA GRZEWCZE

1)Krótki opis

DOSTAWA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, W TYM: URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA W ILOŚCI 2 SZT. ORAZ URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I KRWI W ILOŚCI 2 SZT., W TERMINIE DO 4 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000, 33186200

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, W TYM: URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA W ILOŚCI 2 SZT. ORAZ URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I KRWI W ILOŚCI 2 SZT., W TERMINIE DO 4 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: ŁÓŻKA SZPITALNE

1)Krótki opis

DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH W ILOŚCI 21 SZT., W TERMINIE DO 6 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192120

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH W ILOŚCI 21 SZT., W TERMINIE DO 6 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 160 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: TOR WIZYJNY FULL HD Z BRONCHOFIBEROSKOPEM

1)Krótki opis

DOSTAWA TORU WIZYJNEGO FULL HD Z BRONCHOFIBEROSKOPEM W ILOŚCI 1 KPL., W TERMINIE DO 6 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA TORU WIZYJNEGO FULL HD Z BRONCHOFIBEROSKOPEM W ILOŚCI 1 KPL., W TERMINIE DO 6 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 300 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: WYPOSAŻENIE SALI OPERACYJNEJ

1)Krótki opis

DOSTAWA WYPOSAŻENIA SALI OPERACYJNEJ, W TYM: STÓŁ OPERACYJNY W ILOŚCI 1 SZT., LAMPA OPERACYJNA W ILOŚCI 1 SZT. ORAZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA W ILOŚCI 1 SZT. W TERMINIE DO 6 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33192230, 33167000, 33100000

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA WYPOSAŻENIA SALI OPERACYJNEJ, W TYM: STÓŁ OPERACYJNY W ILOŚCI 1 SZT., LAMPA OPERACYJNA W ILOŚCI 1 SZT. ORAZ KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA W ILOŚCI 1 SZT. W TERMINIE DO 6 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 180 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: POMPY INFUZYJNE I STACJE DOKUJĄCE

1)Krótki opis

DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH W ILOŚCI 46 SZT. ORAZ STACJI DOKUJĄCYCH RÓŻNEGO RODZAJU W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 7 SZT. W TERMINIE DO 6 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33194110

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH W ILOŚCI 46 SZT. ORAZ STACJI DOKUJĄCYCH RÓŻNEGO RODZAJU W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 7 SZT. W TERMINIE DO 6 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 148 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: NARZĘDZIA KARDIOCHIRURGICZNE

1)Krótki opis

DOSTAWA NARZĘDZI KARDIOCHIRURGICZNYCH RÓŻNEGO RODZAJU W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 631 SZT. (NARZĘDZIA OGÓLNE – 485 SZT., NARZĘDZIA WIEŃCOWE – 102 SZT., NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW MAŁOINWAZYJNYCH – 44 SZT.) W TERMINIE DO 6 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33169000

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA NARZĘDZI KARDIOCHIRURGICZNYCH RÓŻNEGO RODZAJU W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 631 SZT. (NARZĘDZIA OGÓLNE – 485 SZT., NARZĘDZIA WIEŃCOWE – 102 SZT., NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW MAŁOINWAZYJNYCH – 44 SZT.) W TERMINIE DO 6 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 575 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: POMPA DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

1)Krótki opis

DOSTAWA POMP DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ W ILOŚCI 2 SZT. W TERMINIE DO 4 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA POMP DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ W ILOŚCI 2 SZT. W TERMINIE DO 4 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 160 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: APARAT DO ELEKTROCHIRURGII

1)Krótki opis

DOSTAWA APARATU DO ELEKTROCHIRURGII W ILOŚCI 1 SZT. W TERMINIE DO 4 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33161000

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA APARATU DO ELEKTROCHIRURGII W ILOŚCI 1 SZT. W TERMINIE DO 4 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 55 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: MOSTY Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM

1)Krótki opis

DOSTAWA MOSTÓW Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM W ILOŚCI 2 SZT. W TERMINIE DO 6 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA MOSTÓW Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM W ILOŚCI 2 SZT. W TERMINIE DO 6 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 184 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: KARDIOSTYMULATORY

1)Krótki opis

DOSTAWA KARDIOSTYMULATORÓW JEDNOJAMOWYCH W ILOŚCI 7 SZT. ORAZ KARDIOSTYMULATORU DWUJAMOWEGO W ILOŚCI 1 SZT. W TERMINIE DO 4 TYGODNI.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33158210

3)Wielkość lub zakres

DOSTAWA KARDIOSTYMULATORÓW JEDNOJAMOWYCH W ILOŚCI 7 SZT. ORAZ KARDIOSTYMULATORU DWUJAMOWEGO W ILOŚCI 1 SZT. W TERMINIE DO 4 TYGODNI.
Szacunkowa wartość bez VAT: 47 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wysokość wadium całościowego wynosi 38.260,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100)
2. Dla poszczególnych zadań:
zadanie 1 – 1.750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
zadanie 2 – 1.120,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych 00/100)
zadanie 3 – 3.050,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100)
zadanie 4 – 5.450,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
zadanie 5 – 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100)
zadanie 6 – 4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100)
zadanie 7 – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)
zadanie 8 – 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
zadanie 9 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
zadanie 10 – 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)
zadanie 11 – 1.480,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt 00/100)
zadanie 12 – 5.750,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100)
zadanie 13 – 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
zadanie 14 – 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
zadanie 15 – 1.840,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych 00/100)
zadanie 16 – 470,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100)
3. Wadium przetargowe należy wnieść do dnia 29.09.2017r. do godz. 09:30.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności – 30 dni.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Nie dotyczy.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem 7 SIWZ.
WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW):
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej „jednolitym dokumentem lub JEDZ”. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia)
WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA:
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm):
1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2).
8. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
9. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto. Waga 95

2. Termin gwarancji. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

SZP/ZP/N/S/18/2017

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.9.2017 - 14:30
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

29.9.2017 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 29.9.2017 - 10:00

Miejscowość:

Szpital im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.
12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.
13. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 18.8.2017

- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu [388 KB] [2017-09-21]
- SIWZ
SIWZ [2052 KB] [2017-08-22]
- Załącznik do SIWZ
Załącznik do SIWZ [184.5 KB] [2017-08-22]
- Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ wraz z ujednoliconym załącznikiem 2 w zakresie zad. 13 po zmianach z dn. 22.09.2017 [285.43 KB] [2017-09-22]
Modyfikacja SIWZ [201.5 KB] [2017-09-26]
- Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ wraz z ujednoliconym tekstem SIWZ z dn.01.06.2017 [7020.4 KB] [2017-09-21]
- Wybór oferty
Wybór oferty [216 KB] [2017-11-06]
- Inne
Ujednolicony tekst SIWZ po zmianach z dn.01.06.2017 [2143 KB] [2017-09-21]
Ujednolicony załącznikiem 2 w zakresie zad. 13 po zmianach z dn. 22.09.2017 [236.5 KB] [2017-09-22]
Zestawienie zbiorcze ofert [63.5 KB] [2017-10-09]


Podmiot udostępniający informację: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego nr 1, 81-519 Gdynia
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Magulska Marzena
Data wytworzenia informacji: 2017-11-06 09:00:22 Data udostępnienia informacji: 2017-11-06 08:58:25
Wszystkie załączniki:
SZP_ZP_N_S_18_2017.zip [290.77 KB]
artykuł był wyświetlony: 2130 razy Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii