r. Imieniny:
A A A
       


WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

okres programowania 2014-2020 

Szpitalny Oddział Ratunkowy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

PROGRAM  OPERACYJNY: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

DZIAŁANIE: 9.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego"

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4.002.180,89 zł

DOFINANSOWANIE: 3.178.291,90 zł

OPIS:   W listopadzie 2015 roku został ogłoszony konkurs dla Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 179 mln zł.

Przygotowaliśmy projekt dotyczący modernizacji oraz doposażenia SOR ma maksymalną kwotę możliwą do uzyskania tzn. 4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85% kwoty środków kwalifikowalnych.

Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca po wieloetapowej ocenie wniosków w III kw. 2016 roku dokonała wyboru beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie. Wśród zwycięskich projektów znalazł się projekt naszego Szpitala pn. „Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego”. Ogółem w całej Polsce zostało dofinansowanych 58 projektów, a w naszym województwie dofinansowanie uzyskał jedynie Starogard Gdański – budowa lądowiska oraz po procedurze odwoławczej SOR w Chojnicach.

Głównym celem projektu Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie jest podniesienie jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa zdrowotnego w Szpitalu poprzez zakup sprzętu medycznego oraz prace remontowo-adaptacyjne nowych powierzchni dla SOR.

Najistotniejszym elementem będzie rozbudowa oraz doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii SOR. W okresie styczeń 2017 – marzec 2018 będą przeprowadzone:

− adaptacja nowej powierzchni dla 4-stanowiskowej sali w obszarze wstępnej intensywnej terapii wraz z niezbędnym zapleczem (magazynek, łazienka),

− adaptacja nowej powierzchni dla drugiej sali zabiegowej w obszarze terapii natychmiastowej,

− adaptacja nowej powierzchni dla gabinetu konsultacyjno-zabiegowego odpowiadającego potrzebie obsługi zwiększonej liczby pacjentów SOR,

− adaptacja nowej powierzchni oraz utworzenie pomieszczenia RTG służącego wszystkim obszarom zabiegowym,

− adaptacja nowych niezbędnych pomieszczeń socjalno-technicznych (dyżurki lekarskiej, sterowni, szatni dla potrzeb RTG oraz pomieszczenia socjalnego),

− dobudowa stanowiska dekontaminacji (prosto przy podjeździe dla ambulansów SOR),

− zakup niezbędnej aparatury medycznej oraz wyposażenia SOR,

− wymiana windy znajdującej się w obszarze SOR.

Przewidziane koszty projektu to: remont fragmentu SOR – 822 tys. zł, pomieszczenie do dekontaminacji – 120 tys. zł, wymiana windy – 285 tys. zł, zakup sprzętu medycznego – 2,6 mln zł, wyposażenie – 110 tys. zł (m.in. pokój socjalny dla pracowników SOR).

Według założeń projektu Szpital będzie podmiotem wdrążającym projekt zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu. Ponadto po zakończeniu projektu inwestycja pozostanie nadal w zarządzie i administrowaniu Jednostki.

Przewidujemy następujący harmonogram prac:

− Opracowanie dokumentacji przetargowej: styczeń 2017 r. – lipiec 2017 r.

− Postępowanie lub postępowania o udzielenie zamówienia: lipiec 2017 r. – marzec 2018 r.

− Wykonanie remontu fragmentu SOR: sierpień 2017 r. – marzec 2018 r. (winda styczeń 2018 r. – marzec 2018 r.)

− Dostawa sprzętu medycznego: październik 2017 r. – marzec 2018 r.

− Dostawa wyposażenia: styczeń 2018 r. – marzec 2018 r.

Wśród zaplanowanego sprzętu na uwagę zasługują: aparat RTG cyfrowy kostno-płucny (650 tys. zł), ramię C (300 tys. zł), aparat ultrasonograficzny do badań urologicznych (140 tys. zł), stół operacyjny (142 tys. zł). Ogółem zostanie zakupionych 60 pozycji sprzętowych na kwotę 2,6 mln zł. Pojawi się też drobny sprzęt dotychczas nieużywany na SOR np. urządzenie do zewnętrznego masażu serca (65 tys. zł), urządzenie do dekontaminacji powietrza (38 tys. zł).

SOR Szpitala w Wejherowie jest jednym z największych w województwie, a po zakończeniu projektu będzie jednym z lepiej wyposażonych, posiadających całodobowe lądowisko dla helikopterów wchodzących w strukturę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powierzchnia SOR-u zwiększy się o 260 m2.


opracował: Jacek Nowicki

st. specjalista ds. dotacji i funduszy strukturalnych

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii UE

"Poprawa jakości obsługi pacjentów i kontrahentów poprzez stworzenie e-Platformy i ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie".
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.