r. Imieniny:
A A A
Strefa pacjenta >> Odwiedziny

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH


 

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu dla odwiedzających Szpital.
 2. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie. Zalecane godziny odwiedzin: 14:00 – 18:00. Nie zaleca się odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich i wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych.
 3. Ze względu na  pobyt w Szpitalu innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności, jednego pacjenta powinna odwiedzać jednoczasowo jedna osoba. Większa liczba odwiedzających może odwiedzać jedynie pacjentów chodzących za zgodą lekarza / pielęgniarki poza salą chorych – w holu, kawiarni. Odwiedzający proszeni są o ograniczanie czasu wizyt. Ciągłe przebywanie na salach chorych jest meczące dla innych pacjentów. W oddziałach dziecięcych osoba odwiedzająca każdorazowo zgłasza wizytę pielęgniarce.  Dzieci do lat 10 mogą odwiedzać pacjentów wraz z osobą dorosłą. Nie zaleca się przyprowadzania dzieci do lat 7 ze względu na ich bezpieczeństwo zdrowotne.
 4. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta (zasady ustala Ordynator/Pielęgniarka Oddziałowa).
 5. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna obejmuje w szczególności:

    karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłków,

    utrzymanie higieny ciała,

    zmianę bielizny osobistej/ pościelowej,

    współudział w transporcie chorego,

  –  wsparcie emocjonalne.

 6. Rodzic lub inny opiekun prawny/faktyczny ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku oraz do zapewnienia mu opieki pielęgnacyjnej, ponosząc koszty własnego pobytu zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Matce karmiącej dziecko do ukończenia 1 r.ż.  przebywającej w Szpitalu zapewnia się pobyt bezpłatny.
 7. Czas odwiedzin należy poświecić choremu, dbać o jego komfort.
 8. Zakazuje się odwiedzin osobom:
 9.   pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

    wykazujących objawy infekcji lub dotkniętych chorobą zakaźną.

 10. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
 11.   zachowania się w sposób kulturalny, dyskretny, nieuciążliwy dla odwiedzanego oraz innych pacjentów,

    przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00,

    przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,

    przebywania wyłącznie w sali chorych osoby odwiedzanej,

    stosowania się do poleceń personelu Szpitala,

    poszanowania mienia Szpitala,

    odnoszenia się z szacunkiem do personelu i innych chorych, nie zakłócania ich spokoju,

    zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,

    pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni,

    dokładnego oczyszczenia obuwia,

    włożenia odzieży ochronnej,  jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału.

 12. W Szpitalu obowiązuje zakaz:
 13.   chodzenia po salach, w których obecni są inni pacjenci,

  –  przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych,

    przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,

    przynoszenia i podawania chorym napojów i artykułów spożywczych bez zgody i wiedzy personelu medycznego,

    siadania i leżenia osób odwiedzających na łóżkach pacjentów,

    spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,

    zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,

    przywłaszczania sobie cudzego mienia,

    manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,

    posługiwania się telefonami komórkowymi na salach chorych i w pomieszczeniach oznakowanych.

 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor lub Ordynator oddziału (w uzgodnieniu z Dyrekcją Szpitala) ma prawo wprowadzenia całkowitego zakazu odwiedzin.
 15. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub wskazówek personelu medycznego, mogą zostać pozbawione prawa do odwiedzin.

 

PAMIETAJ, ŻE JESTEŚ TU, aby wspomóc swoich bliskich!!!

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii